เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสังคมสงเคราะห์กับการให้การปรึกษา
   นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV40 น150 2541 
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
   ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV45 
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน
   ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV45 ท364 2542 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำผู้ป่วยปัญญาอ่อนมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลราชานุกูล..
   วารุณี เมฆอรียะ
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา17 ว486ก 2540 
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
   อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
BF683 อ372 2542 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT100 ก528 2557 
การออกแบบสื่อการศึกษาสร้างสรรค์ = Creative educational media design
   เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1044 ข637ก 2559 
การออกแบบอัตลักษณ์= Corporate identity
   สุมิตรา ศรีวิบูลย์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD31 ส843 2547 
การอ่านให้เก่ง
   ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1050 ถ181 2548 
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์

    เป็นบทความวารสาร
การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาและผลข้างเคียงของยาฟีนัยโตอินในผู้ป่วยนอกของสถาบันราชานุกูล..
   มาลีปรีชาพลสิทธิ์

    เป็นบทความวารสาร
การเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลของการจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากันชักและยาจิตเวช..
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา91 ม511ก 2553 
การเขียนรายงานทางวิชาชีพ = Professional report writing
   ธนู ทดแทนคุณ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1047.3 ธ281 2547 
การเข้าทรงและร่างทรง : ความเชื่อพิธีกรรมและบทบาทที่มีต่อสังคม ..
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BD215 ว689 2533 
การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย pre-reading skills..  มี review
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105 ส181 2557 
การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย..
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105 ก485 2557 
การเตรียมตัวเตรียมใจ ก่อนภัยน้ำท่วม
   ศรีวิภา เนียมสอาด
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM105 ศ249ก 2555 
การเทียบรอย = Benchmarking
   ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD62.15 ท364ก 2548 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ..
   ดุษณี ธนะพงศ์พร
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3400 ด135 2540 
การเปรียบเทียบการจับดินสอของเด็ก Down Syndrome ที่มารับบริการที่สถาบันราชานกูล โดยการปรับความลาดเอียงของพื้นรองเขียน ขนาด และความยาวของอุปกรณ์การเขียน..
   ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
   หนังสือ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา72 ผ123ก 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [92]   [แสดง 20/1828 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.