เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูล..
   เอกสารสำคัญ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา116 2556 
การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้รับบริการที่สถาบันราชานุกูลปี ๒๕๕๖..
   วีรยุทธ ประพันธฺพจน์ / 2557

    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาวัยวิกฤตของเด็กไทยที่ขาดสารไอโอดีนในแง่สติปัญญาพฤติกรรมการปรับตนและแนวทางแก้ไข..
   ชวาลา เธียรธนู
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา08 ช249ก 2541 
การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปัญญาอ่อนในกรุงเทพมหานคร..
   ลัดดา อิษฎ์ญาณ
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา37 ล239ก 2544 
การศึกษาสาเหตุของภาวะปัญญาอ่อนและความต้องการของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในเขตภาคเหนือ..
   ชวาลา เธียรธนู
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา05 ช249ก 2536 
การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
   ผดุง อารยะวิญญู
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3987.T5 ผ179ก 2539 
การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
   วารี ถิระจิตร / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LC3951 ว484ก 2541 
การศึกษาหลักไมล์พัฒนาการของเด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรมวัยแรกเกิดถึง2 ปี ที่มารับบริการจากหน่วยส่งเสริมพัฒนาการโปรแกรมวัยทารก สถาบันราชานุกูล..
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา117 2555 
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีต่อพฤติกรรมบริการของบุคลากรในโรงพยาบาลราชานุกูล..
   รวมพร สเลลานนท์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา18 ร157ก 2540 
การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ของผู้ปกครองในการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนก่อน-หลังมารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล..
   ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา34 ศ517ก 2544 
การศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของบุคคลปัญญาอ่อนที่ได้ฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมในสถาบันเฉพาะบุคคลปัญญาอ่อน..
   ชวาลา เธียรธนู
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา06 ช249ก 2537 
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาวาลโปรอิคแอซิดในเลือดผู้ป่วยปัญญาอ่อนในของโรงพยาบาลราชานุกูล..
   ดวงจันทร์ รัตนมาลัย
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา16 ด161ก 2540 
การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคจิตเภท
   ขวัญสุดา บุญทศ
    เป็นบทความวารสาร
การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ..
   สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
H62 ส761ก 2537 
การสร้างสรรค์ปัญญาเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
   พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481- / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BL48 พ335 2540 
การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด = Relationship development and therapeutic communication ..
   สุรัมภา ยอดมณี
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY160 ส857ก 2556 
การสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวิชาชีพพยาบาลภายใต้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสู่สถานบริการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ..
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY18.8 ม111ก 2554 
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน..
   อุทุมพร จามรมาน / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF698.5 อ825ก 
การสอนอ่านสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
   ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ / 2555

    เป็นบทความวารสาร
การสอนเขียนเบื้องต้น : เมื่อหนูน้อยหัดเขียน
   พูนสุข บุณย์สวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1139.W7 พ863ม 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [92]   [แสดง 20/1828 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.