เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การศึกษาการจับดินสอของเด็ก Down Syndrome อายุ 1-3 ปี ที่มารับบริการที่สถาบันราชานกูล..
   ผกาวรรณ สุทธิวงศ์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา57 ผ123ก 2547 
การศึกษาการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลทันตสุขภาพ และสภาวะทันตสุขภาพของเด็กในหอผู้ป่วยสถาบันราชานุกูลจากการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กใน..
   ฐสรรพร เติมทอง

    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้แก่เด็กปัญญาอ่อน..
   สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา22 ส236ก 2541 
การศึกษาการใช้คู่มือฝึกเด็กในการดำรงชีวิตประจำวันของบุคลากรสาธารณสุข..
   พัชรี เฉลยกุล
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา39 พ524ก 2545 
การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการPTSDของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในอำเภอแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น..
    / 2557
   เอกสารสำคัญ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิจัย 3 2557 
การศึกษาความพึงพอใจ บรรยากาศในการปฏิบัติงานและทัศนคติต่อการหมุนเวียนสถานที่ปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูล= A study of job satisfaction,organiza..
   สมจิตต์ ภูยาธร
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา13 ส236ก 2539 
การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชานุกูลในระยะดำเนินการพัฒนาและเตรียมรับรองคุณภาพโรงพยาบาล..
   ศิริพรรณ แสนลัง
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา42 ศ464ก 2545 
การศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม การนำความรู้ไปใช้และความต้องการกิจกรรมวิชาการจากการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่..
   เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา58 ส945ก 2547 
การศึกษาความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กราชานุกูล..
   รุจา เล้าสกุล
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา07 ร654ก 2537 
การศึกษาความสัมพันธ์ของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มีต่อเด็กดาวน์ ..
   รุจา เล้าสกุล
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)


    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา04 ร654ก 2535 
การศึกษาความสามารถซักผ้าด้วยมือของบุคคลปัญญาอ่อนระดับปานกลาง อายุ 14-18 ปี จากการสอนเป็นกลุ่มเชิงวิเคราะห์งาน..
   จรีย์ สีต์วรานนท์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา44 จ169ก 2542 
การศึกษาความสามารถในการจำคำภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนราชานุกูล โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน..
   ณัชพร นกสกุล
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา56 ณ261ก 2546 
การศึกษาความสามารถในการใช้กรรไกรตัดกระดาษของนักเรียนปัญญาอ่อนระดับฝึกอบรมได้(IQ35-49)ช่วงอายุ9-13 ปี โรงเรียนราชานุกูล จากการสอนใช้กรรไกรโดยหลักการวิเ..
   บังอร เทพโกมุท
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา48 บ248ก 2545 
การศึกษาความเครียดในผู้ปกครองที่มีบุตรปัญญาอ่อนที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชานุกูล..
   มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา25 ม137ก 2542 
การศึกษาคุณภาพระบบบริการผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒..
   มณีรัตน์ สุรวงษ์สิน

    เป็นบทความวารสาร
การศึกษาปัจจัยพื้นฐานของเด็กปัญญาอ่อนที่มารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาในโรงพยาบาลราชานุกูล ระหว่างปี 2540-2543..
   ณัชพร นกสกุล
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา30 ณ261ก 2544 
การศึกษาผลของการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กปัญญาอ่อนสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อความสามารถในการเสริมทักษะการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปัญญาอ่อน..
   มัจฉรี โอสถานนท์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา15 ม383ก 2540 
การศึกษาผลของการใช้คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี..
   จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา79 จ272ก 2552 
การศึกษาพิเศษ
   ศรียา นิยมธรรม
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC3993 ศ239 2546 
การศึกษาภาวะโรคร่วมในผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการที่สถาบันราชานุกูล พ.ศ. ๒๕๕๕..
   ประเสริฐ จุฑา / 2556

    เป็นบทความวารสาร
ผลการค้นหา เลขเรียก
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [92]   [แสดง 20/1828 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.