เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร
   สุรัสวดี ราชกุลชัย / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ส857 2543 
การวิจัยนำร่องการศึกษาระดับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กปกติด้วยแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาLeiter international performa..
   วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา96 ว169ก 2554 
การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเชิงประยุกต์ = Applied participatoryaction research ..
   ชอบ เข็มกลัด / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ช319 2547 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research
   สุวิมล ว่องวาณิช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1028.24 ส882 2547 
การวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเสริมทักษะการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสำหรับผู้ปกครอง..
   สมจิตต์ ฤทธิ์รักษา
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา47 ส236ก 2539 
การวิจัยประเมินผลโครงการเรียนร่วมนักเรียนปัญญาอ่อนกับนักเรียนปกติ โครงการเรียนร่วมของโรงพยาบาลราชานุกูล..
   ศรีวันเพ็ญ ชินวงศ์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา14 ศ249ก 2540 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา ..
   ศิริพร จิรวัฒน์กุล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 ศ463ก 2555 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing
   อารีย์วรรณ อ่วมตานี
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY20.5 อ664ก 2559 
การวิจัยเชิงจิตวิทยา
   ชัยพร วิชชาวุธ / 2523
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ช116 2523 
การวิจัยและพัฒนา
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 
การวิจัยและพัฒนา : การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต ..
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q180.55 ส786ก 2553 
การวิจัยในชั้นเรียนและในโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1028 อ285ก 2546 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
   ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HA32 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
   ศิริชัย พงษ์วิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HA32 ศ452ก 2556 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
   กัลยา วานิชย์บัญชา / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
   กัลยา วานิชย์บัญชา / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ก398 2548 
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม = Conducting a needsanalysis
   แม็คอาร์เดิล, เกรี อี.เอช / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD5715 ม862 2546 
การวิเคราะห์งานไม่ยากอย่างที่คิด
   นิสดารก์ เวชยานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 น693ก 2554 
การวิเคราะห์นโยบาย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง =Policy : analysis scopes, concepts, theories and studies ..
   จุมพล หนิมพานิช / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H97 จ638 2547 
การวิเคราะห์หน้าที่ = Kino bunseki :เทคนิคพื้นฐานของการสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรมภายในองค์การ =Function analysis ..
   อะกิยามา, คาเนโอะ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD28 อ463ก 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [92]   [แสดง 20/1828 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.