เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การปฏิรูประบบราชการไทย
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ส232 2547 
การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : ทางเลือกเชิงนโยบาย ..
   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV687 ว711 2540 
การปฏิวัติเงียบสู่โลกดุลยภาพ
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HN49.C6 ป384 2547 
การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM100 ค695 2559 
การประชาสัมพันธ์ : ทฤษฎีและปฏิบัติ = Public relations : theoriesand practices
   เสรี วงษ์มณฑา
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD59 ส928 2542 
การประชาสัมพันธ์ = Public relations ฉบับสมบูรณ์
   วิรัช ลภิรัตนกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HM263 ว689 2540 
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 : การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ส..
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W3 ก482ก 2558 
การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบบริการสาธารณสุข
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA108 ก491 2548 
การประเมินการใช้ยาริสเพอริโดนของผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล..
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์

    เป็นบทความวารสาร
การประเมินผลการบริการบุคคลปัญญาอ่อนรับไว้ในโรงพยาบาลราชานุกูล ระยะสั้นเดือนมีนาคม 2539 ถึงเดือนพฤษภาคม 2539..
   เรือนแก้ว กนกพงศ์ศักดิ์
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา12 ร451ก 2539 
การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD4904.7 
การประเมินผลโครงการพัฒนาบริการด้วยรูปแบบหอผู้ป่วยครอบครัว..
   มัจฉรี โอสถานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา ม383ก 2547 
การประเมินผลโครงการศุนย์ต้นแบบบริการผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาระดับทุติยภูมิ..
   ฉันทนา พิกุลทอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วจ.ราชา ฉ254ก 2556 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิคการเสริมแรงทางบวก
   ประเสริฐ จุฑา

    เป็นบทความวารสาร
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่อง การขจัดพฤติกรรมด้วยวิธีการไม่ให้สิ่งเสริมแรง(extinction)..
   ประเสริฐ จุฑา

    เป็นบทความวารสาร
การผจญภัยของโอลาฟ= Olaf's Saga
   กูดฮาร์ด,พิบปา
   หนังสือ ที่ นิทาน(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว ก741ก 2549 
การฝึกปฏิบัติพลังแห่งจิตปัจจุบัน
   โทลเลอ, เอ็กค์ฮาร์ท / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ5630.s16 ท871ก 2548 
การฝึกปฏิบัติในงานจริง = Hands-on training
   ซิซสัน, แกรี่ อาร์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD5715 ซ232 2545 
การพยาบาลครอบครัว
   ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY200 ย411ก 2559 
การพยาบาลจิตเวช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY160 กร492 2558 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [92]   [แสดง 20/1832 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.