เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารความเปลี่ยนแปลงจากแนวคิด--สู่วิธีปฏิบัติ = The art andpractice of change management ..
   ยุดา รักไทย / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD69 ย345 25432 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย
   ศุภชัย ยาวะประภาษ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ศ683 2548 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย
   ศุภชัย ยาวะประภาษ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1358 ศ683 2546 
การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์
   วิจารณ์ พานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62 ว519ก 2540 
การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร : Enterprise-wide risk management
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD61 จ716 2548 
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้างซีท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ..
   ณัชพร นกสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา108 2554 
การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 = Management Challenges for the 21 st Century
   ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD5549 ด129 2544 
การบริหารจิต
   พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BQ4570 พ335 2546 
การบริหารราชการ
   สมาน รังสิโยกฤษฏ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3400 ส295ก 2542 
การบริหารสมอง = Brain gym
   พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
LB1063 พ524ก 2542 
การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ
   แสงอุษา โลจนานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
BF531 ส966 2543 
การบริหารเวลา
   บลิสส์, เอ็ดวิน ซี. / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD69.T54 บ232 2537 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม = Participative management
   สมยศ นาวีการ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ส274ก 2545 
การบริหารโครงการ
   สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD69.P75 ส255 2547 
การบริหารโครงการ สำหรับผู้บริหาร = Project management forexecutives
   วิสูตร จิระดำเกิง / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD69.P75 ว796 2548 
การบำบัดเสริมด้วยการสวดมนต์แปลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยา Fluoxetine..
   เวทิส ประทุมศรี
    เป็นบทความวารสาร
การปฎิบัติสมาธิเอสเคทีเพื่อการเยียวยา
   สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL103.7 ส265ก 2558 
การปฏิบัติการพยาบาล ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : =Evidence-based nursing in Songklanagarind hospital..
   สุพัตรา อุปนิสากร
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100.7 ส831ก 2559 
การปฏิบัติของครอบครัวต่อบุคคลปัญญาอ่อนก่อนเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล..
   กัลยา สูตะบุตร
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา43 ก398ก 2539 
การปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย ..
   ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ธ117 2546 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [92]   [แสดง 20/1832 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.