เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะ
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.2 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic human resourcemanagement
   ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ท229ก 2551 
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ = Inclusive education management : theory and practice ..
   ภูฟ้า เสวกพันธ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LC1200 ภ661ก 2555 
การจัดทำ อนุมัติ และบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ทฤษฏีและปฏิบัติ) ..
   ณรงค์ สัจพันโรจน์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HJ2005 ณ211 2541 
การชักและโรคลมชัก
   มาลี ปรีชาพลสิทธิ์

    เป็นบทความวารสาร
การช่วยผู้พิการหางานทำ แนวทางปฏิบัติ
   เฮรอน,โรเบิร์ต / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD7255 ฮ654 2542 
การดำรงชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมสมัยใหม่
   ประเวศ วะสี, 2474-
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HM251 ป384 2537 
การดูแลต่อเนื่อง หัวใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์ = Continuity of care : the core of quality improvement inmidwifery practice..
   เอมพร รตินธร
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 อ886ก 2559 
การตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะในโรงพยาบาลราชานุกูล :รายงานเบื้องต้น ..
   นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
   เอกสารสำคัญ ที่ เอกสาร วิจัย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ.ราชา29 น188ก 2543 
การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WM141 ก452 2559 
การตัดและตกแต่งเหงือก เพื่อการอุดฟัน class II ในผู้ป่วย Tuberous sclerosis ที่มีประวัติเนื้องอกหัวใจแต่กำเนิดร่วมกับการชักและมีประวัติแพ้ยา Amoxicoll..
   ฐสรรพร เติมทอง

    เป็นบทความวารสาร
การทำผลงานวิชาการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ ..
   เวคิน นพนิตย์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
LB1047.3 ว892 2539 
การทำแผนที่กลยุทธ์
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD30.28 
การนำเสนองานที่มีประสิทธิผล
   ปรัชญา เวสารัชช์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5717 ป341 2544 
การบริหารการพยาบาล
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WY105 ก459 2557 
การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus
   เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY105 ส945ก 2559 
การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา
   ติน ปรัชญพฤทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ต319 2541 
การบริหารการพัฒนา : ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปัญหา
   ติน ปรัชญพฤทธิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1351 ต319 2545 
การบริหารคนดื้อ = Change management
   วรภัทร์ ภู่เจริญ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ว233 2547 
การบริหารความขัดแย้ง = Conflict management
   พรนพ พุกกะพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือภาษาไทย(ห้องสมุดราชานุกูล)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD42 พ245ก 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [92]   [แสดง 20/1832 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.