เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Review โดย
mam
ห้องสมุดราชานุกูล
mam เมื่อ17/กันยายน/2557
          เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนั้น เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงมีความจำเป็นที่เด็กจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆของเด็กไทยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัยหรือล่าช้า จึงได้วางแผนดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติขึ้นในปีงบประมาณ 2557 นี้ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้าน เติบโตเป็นเด็กที่ฉลาดทั้งทางสติปัญญาและอารมณ์ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นความหวังและพลังให้ชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล
          สถาบันราชานุกูลได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิต ให้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2557 นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยหรือเต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งหวังให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและจัดบริการให้แก่เด็กและครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและระดับเขตบริการสาธารณสุข สามารถวางแผนและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละพิ้นที่ได้อย่างเหมาะสม
          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
                    แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
                      ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล

หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ 2557/ บรรณาธิการ,นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สถาบันราชานุกูล, 2557
 ลักษณะทางกายภาพ  34 หน้า; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  เด็ก--การดูแล
 หัวเรื่อง  เด็กปฐมวัย
 หัวเรื่อง  สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล
 ผู้แต่งร่วม  นพวรรณ ศรีวงค์พานิช บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันราชานุกูล
 เชื่อมโยง*  04 content.jpg (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS105 ค695 2557  
  Barcode: BK0000003700
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็กปฐมวัย]
    หัวเรื่อง [สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือแนวทางการด..
Bib 39


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.