เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
Pre-reading skills Review โดย
mam
ห้องสมุดราชานุกูล
mam เมื่อ4/กันยายน/2557

          จากการสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทยโดยกรมสุขภาพจิตพบว่า สถานการณ์ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย IQยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงและจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากผลการสำรวจระดับสติปัญญาล่าสุดในปี พ.ศ.2554 พบว่าเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยIQ เท่ากับ 98.59 (ค่าเฉลี่ยปกติ 90-109) ซึ่งถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ในปี พ.ศ.2555 พบว่า เด็กไทยมีทักษะทางด้านการคิดและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ดังเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ขณะที่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ เฉลี่ยในระดับประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติคือ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 45.12 จากค่าคะแนนปกติ 50-100
          ในการส่งเสริมและพัฒนาIQ EQ เด็กไทย จำเป็นต้องพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา และทักษะด้านอารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับชีวิต โดยต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วัยทารก การฝึกทักษะด้านภาษา ผู้ปกครองสามารถฝึกทักษะให้แก่เด็กได้ด้วยการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการอ่าน Pre-reading skills ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา สติปัญญาและอารมณ์
          หนังสือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐมวัยนี้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมความรู้แก่พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านแก่บุตรหลานที่อยู่ในปฐมวัย พร้อมทั้งการพัฒนาชุดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การพัฒนาทักษะพืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และทักษะด้านอารมณ์ในเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพสมองและการรู้คิดของเด็กไทยในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

                                            แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
                                            ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล


หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย pre-reading skills/ บรรณาธิการ,นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันราชานุกูล
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: สถาบันราชานุกูล, 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่1
 ลักษณะทางกายภาพ  24 หน้า: ภาพประกอบสี; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  เด็ก--การดูแล
 หัวเรื่อง  เด็ก--การอ่าน
 หัวเรื่อง  การอ่าน--พัฒนาการเด็ก
 หัวเรื่อง  สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล
 ผู้แต่งร่วม  นพวรรณ ศรีวงค์พานิช บรรณาธิการ
 เชื่อมโยง*  01 content.jpg (สารบัญวารสาร)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WS105 ส181 2557  
  Barcode: BK0000003701
หนังสือภาษาไทย On Shelf
  ขอยืม
Note:เทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สื่อเทคโนโลยีสถาบันราชานุกูล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การเตรียมความพร้อ..
Bib 27


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.