ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 50 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สังคมศาสตร์ วิจัย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ / บุญธรรม จิตต์อนันต์
   บุญธรรม จิตต์อนันต์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ / ธนัน อนุมานราชธน
   ธนัน อนุมานราชธน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับมัลดิแวริเอทในทางสังคมศาสตร์และพฤติกร..
   ประชัย เปี่ยมสมบูร์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ / สุภางค์ จันทวานิช
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ/สุว..
   สุวิมล ติรกานันท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จาทฤษฎีสู่ข้อมูลเชิงประจักษ์ /วรรณา แผนมุนิน
   วรรณา แผนมุนิน. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ทำเนียบโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 2537 - 2540 / สำนักงานคณะ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปฏิบัติการเหนือตำรา การวิจัยทางสังคม / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัต..
   พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ,บรรณาธิการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Social science research m..
   สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : หลักการหาความรู้ วัด ดำเ..
   สมศักดิ์ ศรีสันติสุข / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social sciences research..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ / สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
   สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม..
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม..
   พวงรัตน์ ทวีรัตน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ/ชาย โพธิสิตา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สังคมศาสตร์วิจัย / เทียนฉาย จีระนันทน์
   เทียนฉาย จีระนันทน์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กล้าที่จะ PAR : Participatory Action Research :การวิจัยปฏิบั..
   วศิน ปลื้มเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
H62
ว357ก 2562 
การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล : บทความเรียบเรียงจากการ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext 2560_การจัดการข้อมูล_ยุคดิจิทัล_ชีวสิทธิ์.pdf (Fulltext) [http://www.library.dmh.go.th/d..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62.5
ก227บ
2560 
การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล = Theory development withLis..
   นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HA32
น139ก 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/50 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.