ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 25 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลวิธีทางสุขภาพ = Health strategy / สุรีย์ จัทรโมลี
   สุรีย์ จัทรโมลี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนด และทิศทาง / เบญจา ยอดดำเนิน ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
อายุวัฒนะ : คูณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ / ประเวศ วะสี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคทางสาธารณสุข หน่วยที่ 1..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคทางสาธารณสุข หน่วยที่ 8-..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
 
การทบทวนองค์ความรู้ : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
   เบญจพร ปัญญายง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WS462
บ783ก 2554 
การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม
   ภัทรา ซูริค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WA540.JT3
ภ374ก 2560 
การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 = The2017..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
ก525 2560 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ = Health..
   ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WA590
ข272ค 2561 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ = Health..
   ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA590
ข272ค 2561 
จิตวิทยากับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ
   สุปรียา ตันสกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F121
ส824จ 2549 
จิตวิทยาบุคลิกภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
   จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
F698
.จ535จ 2559 
จิตวิทยาสุขภาพ = Health psychology
   สุรีย์ กาญจนวงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105
ส867จ
2556 
ดุลยภาพอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์
   กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613
ก136ด
2561 
ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Table of Content in PDF [http://www.md.kku.ac.th/librar..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS105
ต367 2554 
ทฤษฏี เทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข
   เกษแก้ว เสียงเพราะ, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WA590
ก781ท
2562 
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ Do age-friendlyenvironments promot..
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT20
ร451 2559 
รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักครอบครัว
   ปุญญิศา จิตร์มุ่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327
ป652i 2554 
รู้ทันโรค รักษ์สุขภาพ รักตนเอง
   ปุญญิศา จิตร์มุ่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB327
ป652ร 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/25 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.