ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 30 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ผู้ป่วย, การดูแล
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีการศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการเศร้า / นงนุช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อความพึงพอใจในบริการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์ รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาแนวทางการจัดการความเครียดต่อความสามารถในการตัดสินใจใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสอนผู้รับบริการในโรงพยาบาล / นที เกื้อกูลกิจการ
   นที เกื้อกูลกิจการ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การเผชิญปัญหาชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์ / เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ทางเลือกของผู้ป่วย / ประสาน ต่างใจ บรรณาธิการ
   ประสาน ต่างใจ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การทำหน้าที่ของครอบครัวและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่นในจั..
   แสงทอง ไชยเมืองชื่น
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 193.5.S8
ก961ก 2548 
การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ต่อผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมร..
   ประภาพร นพสุวรรณ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 160
ป342ก 2548 
การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชา..
   บุษกร สมบูรณ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY 160
บ672ก 2548 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน ต่อการปฏิบั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมสำหรับผู้ป่วยเป็นกลุ่มต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตแบบกลุ่มต่อพฤติกรรมการดู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการสอนสุขภาพจิตแบบกลุ่มต่อภาระในการดูแล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อคุณภาพชีวิตของ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับผู้ป่วยจิตเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการใช้ความรู้และประคับประคองที่บ้านต่อพ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/30 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.