ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 79 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความซึมเศร้า
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลุ่มระลึกความหลังในผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและมีภาวะซึมเศร..
   นพิศ ตรีรัตน์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WT150
น189ก 2550 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถู..
   จริยา อติชาติธำรง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHV
จ167 
การพยาบาลผู้ป่วย Brief Psychotic disordor ที่มีพฤติกรรมซึมเศ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
   วัชนี หัตถพนม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.A9
ว376ก 2550 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาวะซึมเศร้าขอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการปรับเปลี่ยน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรค..
   รัศมี หลงหลัก
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460.5.M6
ร388ก 2552 
การใช้โปรแกรมการระลึกถึงความหลังในผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า
   ปิยะรัตน์ แวงวรรณ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT150
ป622ก 2550 
การให้การปรึกษาในแนวพุทธศาสนารายบุคคลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่..
   ฤทธิรงค์ หาญรินทร์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM55
ฤ174ก 2549 
ความสุขและความซึมเศร้าของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ / สมัย ศิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงวัยกลางคน : มิติทางวัฒนธรรมในงานการพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยการสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าและผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยศึกษากระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระดับความหวังควา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ศิลปะการใช้ยาต้านโรคซึมเศร้า / นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
โปรแกรมระลึกความหลังแบบทบทวนชีวิตต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ..
   จิติมาวรรณ บำรุงรส
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT150
จ466ป 2552 
โปรแกรมส่งเสริมความเข้มแข็งทางใจของบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าจาก..
   อรพิน ยอดกลาง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171 อ334ป 2554 
10 โรคน่ารู้ในทางจิตเวช = 10 Common mental disorders
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM75
ส728 2554 
กลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะวิ..
   ชนานันท์ รังสินารา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ช149ก 2554 
กลุ่มบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วย..
   ศุภารมย์ แตงเจริญ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203
ศ737ก 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 20/79 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.