ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง คนติดยาเสพติด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การดำเนินโครงกรของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินโรคของโรคจืชิตเภทจากแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินดครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)ในชุมชนคลอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติด / ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟ..
   พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM 270 พ17ก 2546 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึ..
   รุ่งรัตน์ สายทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270 ร633ก 2557 
การศึกษาการกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการดื่มสุราในผู..
   จรีรัตน์ ไกรวงษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM274 จ169ก 2551 
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการงานจิตสังคมบำบัดแบบผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้ติดสารเสพต่ด โดยใช้แนวคิดการสร้างแ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้วิธีเจริญสติตามหลักการพระพุทธศาสนาในผู้ป่วยหญิงติดสารแ..
   กัญญา ภู่ระหงษ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Full Text [http://www.lib.ku.ac.th/KUthes..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHV5822.A5
.ก113 
พลังต้านยาเสพติด : แนวคิดและข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
   เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พ892พ
2561 
รายการวิจัย สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนวัยรุ่นที่ใช้สารเ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมรรถนะเฉพาะการบำบัดรักษายาเสพติดของบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวช..
   จอมขวัญ รุ่งโชติ,2514-
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 จ196ส 2551 
เมทริกซ์โปรแกรมโดยเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยที่เสพยา..
   สุวรรณา เตียประสงค์ / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WM270.ส873ม 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 14/14 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.