ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต
ผลการค้นหา เลขเรียก
72 ปี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
    / 2559
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สส. 015 ร925ร 2552 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรงร่วมกับการใช..
   ถิระ บุญชื่น / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM401.ถ421พ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเนื่องจากภาวะเครียด (Brief Reactive Ps..
   อาพัฒชริน บุญญาธิการ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM172.อ629พ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษา (ฉ..
   กัลยาณี เพ็ชร์สุข / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM193.S8.ก412พ 
การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบค..
   อุไรวรรณ เกิดสังข์ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM 30.6 อ858 2561 
คู่มือสำหรับการสื่อสารและแนวทางการดูแลในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช..
    / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM 140 ว459ค 
ผลของการใช้โปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่อความสามารถในการจัดก..
   จรุงจิต ชุมถาวร ...และคนอื่นๆ / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM203.ผ191 
ยุทธศษสตร์งานจิตเวชชุมชน ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุรา..
   จลี เจริญสรรพ์ ... [และคนอื่นๆ] / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
WM30.6 จ185ย 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.