ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Suchada Wejchakaruna

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุชาดา เวชการุณา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล/ สุชาดา เวชการุณา = The effect offamily psychoeducation program emphasizing participatorylearning on caregivers' caring behaviors of schizophrenicpatients / Suchada Wejchakaruna
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of family psychoeducation program emphasizingparticipatory learning on caregivers^' caring behaviors ofschizophrenic patients
 เลขเรียก  วพ WM480.5 ส759ผ 2556
 ครั้งที่พิมพ์  2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 113 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ2)เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 30 ครอบครัว แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 ครอบครัวกลุ่มควบคุม 15 ครอบครัว โดยการจับคู่ด้วยอายุและระยะเวลาในการดูแลกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5คน หาค่าความเที่ยงโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคได้ค่าความเที่ยง .91วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ และสถิติทดสอบทีผลการวิจัย1.ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลภายหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .052.ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแลที่ได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Mental health
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต
 ผู้แต่งร่วม  Suchada Wejchakaruna
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM480.5 ส759ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024722
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]




Bib 13520

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.