ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Orapin Kumto

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  อรพิน คำโต
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ / อรพินคำโต= Factors related to adaptation among older personswith depressive disorder / Orapin Kumto
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Factors related to adaptation among older persons withdepressive disorder
 พิมพ์ลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 เลขเรียก  วพWM171 อ334ป 2554
 ครั้งที่พิมพ์  2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 117 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  ��ารศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษารายได้ ระยะเวลาการเจ็บป่วย ภาวะซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออกโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 165 คน เครื่องมือรวบรวมข้อมูล คือแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลแบบวัดความเศร้าผู้สูงอายุไทยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ.83แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .86แบบสอบถามการปรับตัว มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .85วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและสถิติไคสแควร์ โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุมีการปรับตัวในระดับปานกลาง ([mean] = 2.14, ± S.D = .39) 2.เพศ ระยะเวลาการเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว 3.อายุและระดับภาวะซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (r =-.249, r = -.304) ตามลำดับ 4. สถานภาพสมรส ระดับการศึกษารายได้ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (χ²=6.60, χ² = 22.93, r = .252, r = .815 ตามลำดับ)ข้อเสนอแนะของงานวิจัยในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ คือควรมีการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุให้มีการปรับตัวที่เหมาะสมกับการเจ็บป่วยด้วย โรคซึมเศร้า
 หัวเรื่อง  Adjustment (Psychology)
 หัวเรื่อง  Depression in old age
 หัวเรื่อง  การปรับตัว (จิตวิทยา)
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 ผู้แต่งร่วม  Orapin Kumto
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมันต์ สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM171 อ334ป 2554 c.1 
  Barcode: 024724
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13518

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.