ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Nirawan Kullawong

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ณิราวรรณ กุลวงศ์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการพยาบาลที่เน้นทฤษฏีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำต่อพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมของเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลาง สถาบันราชานุกูล / ณิราวรรณ กุลวงศ์ = A Study of nusing care emphasizing conditioning learning theory on aggressive behaviors of moderate mentally retarded children, rajanukul institute
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of nusing care emphasizing conditioning learning theory on aggressive behaviors of moderate mentally retarded children, rajanukul institute
 พิมพ์ลักษณ์  2549
 เลขเรียก  วพ WS350.2 ณ451ศ 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 125 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวต่อพฤติกรรมของเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นทฤษฏีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางอายุ 6-11 ปี จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ เด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลาง ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมีพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Nirawan Kullawong
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WS350.2 ณ451ศ 2549 c.1 
  Barcode: 024655
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13608

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.