ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 102 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ปัญญา
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความสามารถทางการเขียนสะกดคำของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนร..
   สุจิตร สังข์แก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
LC4601bส 753 ค 2549 
คู่มือดูแลบุคคลปัญญาอ่อน / กรมสุขภาพจิต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือดูแลบุคคลปัญญาอ่อน / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ฉบับที..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM34.1 ร418ค 2563 
คู่มือสำรวจแววความฉลาดพิเศษ/อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือสำหรับประชาชนเรื่อง ภาวะปัญญาอ่อน / โรงพยาบาลราชานุกู,
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
จัดจิตให้มีวินัย จัดใจให้อัจฉริยะ 2
   กมล แสงทองศรีกมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ772
ก134จ 2554 
จากธรรมชาติ : คืนสู่ธรรมชาติ พระพรหมมังคลาจารย์ละสังขาร ประว..
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q978
จ291
2550 
จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษด้วยความสามารถทางการเร..
   ศรีเรือน แก้วกังวาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F723.E9
ศ243จ
2556 
ชุมชนกระบวนกร :การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
   พูลฉวี เรืองวิชาธร / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F318 พ864ช 2553 
ช่างสำราญ / เดือนวาด พิมวนา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัญญาญาณ
   โอโช่ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F431 อ966ป 2549 
ปัญญาทั้ง 5 เพิ่มพลังความคิด
   คัทซ์, เอรัน / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F432.3 .ค114 
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ...
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB 32.JT3.r371 2559 
พลังชุมชน : สร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ / นรรถฏิยา ผลขาว...และคณะ
   นรรถฏิยา ผลขาว / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
พลังตรรกะพัฒนา IQ = Logic brainteasers
   คาร์เตอร์, ฟิลิป
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441
ค335พ 2553 
ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ! : Building mental muscle
   เกมอน, เดวิด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F441
ก759ฟ 2553 
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ
   ประเวศ วะสี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยการพัฒนาแบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน : De..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/102 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.