ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 114 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การบริหารงานบุคคล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารงานบุคคล / ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารงานบุคคล / อำนวย แสงสว่าง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย
   ศุภชัย ยาวะประกาษ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF1358 ศ683ก 2548 
การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย / ศุภชัย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ
   ประเวศน์ มหารัตน์สกุล / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ป384ก 2544 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : สำหรับผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า
   โสภณ ภูเก้าล้วน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.A3
ส979ก
2557 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
   ประเวศน์ มหารัตน์สกุล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประเมินบุคคล
   นิสดารก์ เวชยานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การประเมินผลงานพนักงานภาคปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมิน
   สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5J62 ส723ก 2554 
การฝึกอบรมและพัฒนาเชิงกลยุทธ์
   สุพานี สฤษฎ์วานิช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.T7.ส461 2556 
การพัฒนา Core competency บนแนวคิด 70:20:10
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.P35
.อ262 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Learningmo..
   อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.P35
.อ261 2559 
การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
   กฤติน กุลเพ็ง / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.M3 ก277ก 2552 
การสรรหาการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร
   ชูชัย สมิทธิไกร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.S38
ช647ก 2556 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ/ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
   ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD66 ณ311ก 2545 
กุญแจ 5 ดอก : ขจัดข้อขัดแย้งในองค์งาน
   ปรีชา ทิวะหุต / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คน - ศูนย์กลางของการแก้ปัญหาหลักการบริหารเพื่อการปรับปรุง / ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คน-ศูนย์กลางของการแก้ปัญหา : หลักการบริหารเพื่อการปรับปรุง
   ทาเกะชิ คาวาเซ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ค342ค 2546 
คนเก่ง องค์กรแกร่ง = Strong Culture Organization
   ไพนรินทร์ ไพธรรมโชติวัฒน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.A3
พ977ค
2556 
ครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
   ประวีณ ณ นคร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/114 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.