เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ลำดับที่Subject จำนวนทรัพยากร
1. การเจรจาต่อรอง. 2. จิตวิทยาประยุกต์. 1
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 2.กระจายอำนาจท้องถิ่นการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพและการเศรษฐกิ 1
1. การเมืองในพระไตรปิฎก 2. พุทธศาสนากับการเมือง 3. ชื่อเรื่อง 1
1. การเรียน 2. แบบทดสอบ 3. ภาษาอังกฤษ - แบบทดสอบ 4. การวัดผลทางการศึกษา 5. ชื่อเรื่อง 1
1. การเรียนรู้ 2. การปรับพฤติกรรม 3. การศึกษา 1
1. การเรือน 2. การประพันธ์ 1
1. การเลี้ยงเด็ก. 2. จิตวิทยาเด็ก. 1
1. การแก้ปัญหา 1
1. การแก้ปัญหา 2. จิตวิทยาประยุกต์ 3. ชื่อเรื่อง 1
1. การแก้ปัญหา. 2. การตัดสินใจ. 1
1. การแพทย์ - การวิัจัย 1
1. การแพทย์ - การศึกษาและการสอน 2. จริยศาสตร์ทางการแพทย์ 1
1. การแพทย์ -- ไทย --ปกิณกะ. 2. สาธารสุข -- ไทย -- ปกิณกะ. 1
1. การแพทย์ แผนโบราณ. 2. การแพทย์ทางเลือก. 3. นโยบายด้านสุขภาพ. 1
1. การแพทย์แผนไทย 2. สถาบันการแพทย์แผนไทย 1
1. การให้อภัย 2.จิตวิทยา 1
1. ขงจื๊อ, ลักทธิ 2. ชีวประวัติ (ขงจื๊อ) 1
1. ข้อมูลข่าวสาร -- วิจัย. 2. การสื่อข่าว -- วิจัย. 1
1. ข้าราชการ - จรรยาบรรณ 1
1. คติธรรม 2. สุภาษิต 1
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [624]   [แสดง 20/12478 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.