เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13653
003     ULIBM
008    171206s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^a วพ WM430.5.F2 น139ก
100 0  ^aนงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร
245 10 ^aการศึกษาการใช้โปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา/^cนงนุช คะพิมพ์ภิบาลบุตร = A study of using the family psychoeducation program on burden in schizophrenic patients’s caregivers, plaengyao hospital chachoengsao province / Nongnuch Khapimpibanbud
246 31 ^aA study of using the family psychoeducation program on burden in schizophrenic patients’s caregivers, plaengyao hospital chachoengsao province
260    ^a^c2552
300    ^aก-ฌ, 119 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
520    ^aการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในเขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสุขภาพจิตครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือ ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทอันประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 20 ครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการศึกษาคือ โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ซึ่งได้พัฒนามาจากโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวของ จิราพร รักการ (2549) ตามแนวคิดของ Anderson (1980) ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามได้เท่ากับ .94 วิเคราะห์ข้อมูลจาการศึกษาโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (paired t-test) ผลการวิจัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ ภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลแปลงยาว หลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ทั้งรายด้านและโดยรวม ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
650  0 ^aSchizophrenia
650  0 ^aSchizophrenics^xHome care
650  7 ^aจิตเภท
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแลที่บ้าน
700 0  ^aSunee Seangdao
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aชลกร กองคำ,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 น139ก 2552 c.1 
  Barcode: 024611
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [จิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13653

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.