เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13607
003     ULIBM
008    171108s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM430 ร375ผ 2555
100 0  ^aรัตนา พันจุย
245 10 ^aผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cรัตนา พันจุย = The Effect of groupcounseling on coping ability in caregivers ofschizophrenic patients in community / Rattana Punjuy
246 31 ^aEffect of group counseling on coping ability in caregiversof schizophrenic patients in community
260    ^a^c2555
300    ^aก-ฌ, 166 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
520    ^aการวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนโดยใช้แนวคิดการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มของ Mahler (1969)เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนในเขตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว โดยจับคู่ด้านเพศ อายุ และระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละจำนวน 20 คนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการก่อตั้งกลุ่ม 2) ขั้นการเปลี่ยนลักษณะของกลุ่ม 3)ขั้นการดำเนินงาน และ 4) ขั้นยุติการให้คำปรึกษาซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหามีค่าความเที่ยง .91วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและการทดสอบค่าทีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน หลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar = 2.60, SD =0.12, ระดับดี) สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar= 0.79, SD = 0.29, ระดับไม่ดี) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 2.ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (X-bar = 2.60, SD =0.12, ระดับดี) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (X-bar = 1.80,SD = 0.41, ระดับพอใช้) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
650  0 ^aSchizophrenics^xCare
650  0 ^aAdjustment ‪(Psychology)‬
650  0 ^aGroup counseling
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท^xการดูแล
650  4 ^aการปรับตัว (จิตวิทยา)
650  4 ^aการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
700 0  ^aRattana Punjuy
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aรัตน์ศิริ ทาโต,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42338
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Group counseling]
    หัวเรื่อง [การปรับตัว (จิตวิทยา)]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการใ..
Bib 13607

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.