เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13535
003     ULIBM
008    171018s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพ274 พ823ผ 2556
100 0  ^aพุฒิชาดา จันทะคุณ
245 10 ^aผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ /^cพุฒิชาดา จันทะคุณ = The effect of behavioralintervention on alcohol consumption of schizophrenicpatients with alcohol abuse / Putthichada Janthakun
246 31 ^aThe effect of behavioral intervention on alcoholconsumption of schizophrenic patients with alcohol abuse
260    ^aกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะพยาบาลศาสตร์ ^c2556
300    ^aก-ฌ, 144 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
520    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งโดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ก่อนและหลังได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรม 2)เปรียบเทียบการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ร่วมซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนและมารับบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน 40 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้1.การบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์หลังได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมลดลงกว่าก่อนได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 33.818)2.การบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์หลังได้รับกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมลดลงกว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์ที่ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t =-7.185)
650  0 ^aSchizophrenics
650  0 ^aCare of the sick
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท
650  4 ^aผู้ป่วย^xการดูแล
700 0  ^aPutthichada Janthakun
700 0  ^aเพ็ญพักตร์ อุทิศ,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43721
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM274 พ823ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024707
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Care of the sick]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของกลุ่มบำบัดท..
Bib 13535

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.