เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13533
003     ULIBM
008    171018s||||||||th 000 0 tha d
090  4 ^aวพ WM270 พ718ป 2556
100 0  ^aพิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น
245 10 ^aปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด/^cพิมพ์ผกา กิติวงค์อิ่น = Factors predicting medicationadherence behavior of schizophrenic patients withsubstance abuse / Pimpaka Kitiwongin
246 31 ^aFactors predicting medication adherence behavior ofschizophrenic patients with substance abuse
260    ^aกรุงเทพฯ^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์^c2556
300    ^aก-ฌ, 117 แผ่น
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
520    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดและศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาด้านผลข้างเคียงที่เกิดจากยา ความพึงพอใจในวิธีการได้รับยาเข้าสู่ร่างกายการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดการรับรู้การแสดงออกทางอารมณ์ของครอบครัวสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับทีมสุขภาพ การมีผู้ดูแลด้านการใช้ยาและปัจจัยด้านอาการทางจิต กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทที่มีประวัติใช้สารเสพติดที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 128 คนสรุปได้ดังนี้ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้1.พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดมีคะแนนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.62 2.ตัวแปรที่สามารถร่วมทำนายพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาโดยสามารถทำนายได้ร้อยละ 4.0 (R² = .040)สมการทำนายในรูปคะแนนมาตรฐานคือZ พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา= +.200Zการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของผู้ป่วยจิตเภทในการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา
650  0 ^aDrug utilization
650  0 ^aSchizophrenics
650  4 ^aการใช้ยา
650  4 ^aผู้ป่วยจิตเภท
700 0  ^aPimpaka Kitiwongin
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
700 0  ^aรัชนีกร เกิดโชค,^eที่ปรึกษาร่วม
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43719
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM270 พ718ป 2556 c.1 
  Barcode: 024709
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Drug utilization]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [การใช้ยา]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยทำนายพฤติก..
Bib 13533

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.