เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ดวงกมล สระบุรี
 ชื่อเรื่อง 
ผลของรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท /ดวงกมล สระบุรี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF TRANSITIONAL DISCHARGE MODEL ON QUALITY OFLIFE OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
 เลขเรียก  วพ WM203 ด153ผ 2558
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1)คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับการดูแลตามรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่าน 2)คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จำนวน 40 คน ได้รับการจับคู่ด้วย เพศและระยะเวลาการเจ็บป่วย แล้วสุ่มเป็น กลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม20 คน กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1)รูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่าน 2) แบบประเมินสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด(Relationship Form) และ3)แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF –THAI) 4) แบบประเมินความรู้พยาบาลในชุมชน 5)แบบประเมินความรู้ของผู้ป่วยจิตเภท เครื่องมือชุดที่ 1, 2, 4 และ 5ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านเครื่องมือชุดที่ 3 มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟ่าคอนบราคเท่ากับ .74วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ทดสอบที่ (t-test)ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผู้ป่วยจิตเภทในกลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ผู้ป่วยจิตเภทในกลุ่มทดลองที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยจิตเภทกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย--การดูแล--วิจัย
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ด153ผ 2558 c.1 
  Barcode: 024597
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของรูปแบบการจำ..
Bib 13647

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.