เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ชวันรัตน์ เสถียรกิตติ์ธนา
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพลังต้านการเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้าที่ได้รับการบำบัดในระยะฟื้นฟูสภาพ/ ชวันรัตน์เสถียรกิตติ์ธนา = The effect of integrated life skillstraining with family participation program on resilienceto amphetamine use of amphetamine users receivingrehabilitation treatment / Chawanrat Satheankittana
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of integrated life skills training with familyparticipation program on resilience to amphetamine use ofamphetamine users receiving rehabilitation treatment
 พิมพ์ลักษณ์  2556
 เลขเรียก  วพWM270 ช292ผ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 161 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1)พลังต้านการเสพยาบ้าก่อนและหลังการทดลองของผู้เสพยาบ้าในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดยครอบครัวมีส่วนร่วมและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติ 2)พลังต้านการเสพยาบ้าในผู้เสพยาบ้าระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดยครอบครัวมีส่วนร่วม กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 รายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1)โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดยครอบครัวมีส่วนร่วม 2)แบบประเมินพลังต้านการเสพยาบ้า 3) แบบวัดการควบคุมตนเอง ทักษะชีวิตและการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 4)แบบวัดการมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้เสพยาบ้า 5) แบบสอบถามข้อมูลประชากรเครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน
 หัวเรื่อง  Narcotics--Psychological aspect
 หัวเรื่อง  Parent participation
 หัวเรื่อง  ยาเสพติด--แง่จิตวิทยา
 หัวเรื่อง  การมีส่วนร่วมของบิดามารดา
 ผู้แต่งร่วม  Chawanrat Satheankittana
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM270 ช292ผ 2556 c.1 
  Barcode: 024706
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการฝ..
Bib 13536

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.