ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Baiream Ngaongam

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ใบเรียม เงางาม
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม / ใบเรียม เงางาม = The effect of coping withemotions program on depression in early adolescents withbehavioral propblems / Baiream Ngaongam
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of coping with emotions program on depressionin early adolescents with behavioral propblems
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ WS463 บ951ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 252 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลอง เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ 2)เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรมระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์กับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 40 คน
 หัวเรื่อง  Depression in adolescence
 หัวเรื่อง  Emotions in adolescence
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
 หัวเรื่อง  อารมณ์ในวัยรุ่น
 ผู้แต่งร่วม  Baiream Ngaongam
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 12974

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.